Algemene voorwaarden

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Catering Express BVBA en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden.

Deze kunnen worden aangevuld met productspecifieke voorwaarden, of met de algemene voorwaarden van een van de partners waarmee Catering Express BVBA samenwerkt.

De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast.

Catering Express BVBA kan deze voorwaarden te allen tijde veranderen. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de klant, behoudens de schriftelijke toestemming van Catering Express BVBA.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Op het ogenblik dat de klant de diensten aanvraagt en aanvaardt, heeft hij in principe een offerte ontvangen van Catering Express BVBA, voor aanvaard verklaard en ondertekend. Deze offerte en alle bijlagen hiervan worden vanaf dan aanzien als een contractuele overeenkomst.

Gezien het courante gebruik van fax, e-mail en internet erkent de klant uitdrukkelijk dat een offerte of contract dat door hem via het web, e-mail of per fax werd verstuurd, dezelfde echtheidswaarde heeft als het originele document. De verkoop komt tot stand na schriftelijke bevestiging, hetzij per post hetzij per e-mail door Catering Express BVBA en de klant. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt.

Een offerte of contract wordt daadwerkelijk van kracht en bindend voor beide partijen wanneer Catering Express BVBA na het doorlopen van de bestelprocedure zoals omschreven op onze website. Catering Epxress BVBA behoudt zich het recht voor om een aanvraag of aanmelding te weigeren.

Alle opgegeven prijzen op offertes, bestelbonnen en bijlagen zijn tenzij anders vermeld exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Catering Express BVBA zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of dienstverlening. Nadat de klant een bestelbon ontvangen heeft zijn

Elke annulering van een bestelling of overeenkomst dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding van de verkoper. In geval van annulering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 35% van de prijs van bestelling met een minimum van 100 euro en onder uitdrukkelijk voorbehoud van hogere schade te eisen.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De prijzen die vermeld staan in catalogi, brochures of promotiemateriaal zijn louter indicatief voor de daadwerkelijke prijzen en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd. De prijs die vermeld staat op de factuur moet de verkoopprijs zijn. Er zal geen enkele klacht worden aanvaard voor enig prijsverschil tussen een prijs die staat vermeld in promotiemateriaal en de prijs op de factuur. Een dergelijk verschil kan in geen geval door de klant worden ingeroepen als motief voor de annulering van een bestelling.

Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk en aangetekend worden gericht aan de hoofdzetel van Catering Express BVBA binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Indien binnen die periode geen klacht werd ontvangen, wordt het werk en de levering beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de klant. Problemen die door de klant worden aangehaald met betrekking tot een inlassing of een deel van het voltooide werk geven de klant geenszins het recht om de betaling op te schorten van het onbetwiste voltooide werk.

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 70 euro en een nalatigheidinterest van 15% per jaar. Tevens behoudt Catering Express BVBA zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig te blokkeren.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en/of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Catering Express BVBA eigenaar van de door haar geleverde goederen en/of diensten.

Catering Express BVBA heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te be�indigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter zake van het verzuim van de klant kan Catering Express BVBA op de desbetreffende klant verhalen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aangevuld met productspecifieke voorwaarden. Beiden kunnen opgevraagd worden bij Catering Express BVBA, Halveweg 27, 3520 Zonhoven.

Aanvullende algemene voorwaarden betreffende schadeloosstelling en aansprakelijkheid

De klant moet Catering Express BVBA onmiddellijk verwittigen en uitvoerig informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met deze overeenkomst en die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen Catering Express BVBA door een derde.

Catering Express BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen en/of gedragingen van de klant in strijd met deze en de algemene voorwaarden, behoudens die gevallen waar schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van Catering Express BVBA

Be�indigen opdracht: Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Catering Express BVBA redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Catering Express BVBA het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Catering Express BVBA redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervuld, dan heeft Catering Express BVBA, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Bij aanvang van de werken na schriftelijke bevestiging aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Catering Express BVBA, alsook de productspecifieke voorwaarden.

De overeenkomst voor het leveren van de diensten is niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van Catering Express BVBA

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen de klant en Catering Express BVBA, hetzij per brief, hetzij per fax of E-mail.

Bevestigingen

De reservatie is pas definitief als het contract door de klant voor akkoord is ondertekend, in het bezit is van Catering Express BVBA en de eventueel gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen betaald zijn.

De ondertekenaar van het contract garandeert door zijn ondertekening dat hij hiertoe bevoegd is.

Wijzigingen en toevoegingen aan het contract zijn slechts geldig indien dit schriftelijk en door beide partijen ondertekend of schriftelijk bevestigd zijn.

Voorschot, waarborg en betaling

Het is Catering Express BVBA toegelaten de klant een voorschot en/of waarborgsom te vragen.

Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn zal het evenementencontract van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als eenzijdig verbroken gelden ten laste van de klant. Reeds gemaakte kosten zijn in dit geval eveneens ten laste van de klant.

Alle prijzen voorzien in een korting voor contante betaling van 5%, de producten en diensten dienen dan ook afgerekend te worden op het tijdstip van levering. Bij het niet nakomen van deze betaaltermijn of enige andere afwijkende schriftelijk overeengekomen betaaltermijn, zal deze korting onverwijld worden aangerekend.

Wijziging van het aantal deelnemers of annulatie van een gereserveerd evenement door de klant

Elke wijziging van het aantal deelnemers van een gereserveerd evenement moet schriftelijk of per e-mail worden medegedeeld aan Catering Express BVBA, meer dan 3 werkdagen voor aanvang indien de wijziging niet groter is dan 10% van het oorspronkelijk aantal deelnemers, meer dan 5 werkdagen voor aanvang indien de wijziging groter is dan 10% van het oorspronkelijk aantal deelnemers.

Bij een wijziging van het aantal deelnemers niet overeenkomstig het bovenstaande zal het oorspronkelijk aantal geboekte deelnemers of het actueel aanwezige aantal worden aangerekend, afhankelijk van welk aantal het grootste is.

Bij een wijziging van het aantal deelnemers mag Catering Express BVBA het vooropgestelde bedrag aanpassen.

Voor het bepalen van de geldigheid van kortingen of aanbiedingen waarbij het aantal personen als referentiepunt genomen wordt is steeds het aantal volwassenen de maatstaf die wordt gehanteerd om te bepalen of de actie va toepassing is.

Annuleren van een bestelling kan enkel schriftelijk of via e-mail gebeuren en dit ten laatste 3 werkdagen voor aanvang/levering, annuleren voor deze termijn is kosteloos. Annuleren later dan 3 werkdagen voor aanvang/levering is niet kosteloos waarbij een forfaitaire schadevergoeding wordt aangerekend van 35% van het bestelde bedrag met een minimum van € 100 excl. BTW.

Elk schrijven dient in ons bezit te zijn binnen de bovenvermelde termijnen, voor briefwisseling per post geldt tijdstip van ontvangst: postdatum + 2 werkdagen, voor e-mails geldt tijdstip van ontvangst: verzenduur + 12 uur.

Extra kosten

Alle diensten die door de klant gevraagd worden en die niet in de overeenkomst vermeld staan worden door Catering Express BVBA aan de klant aangerekend, tenzij Catering Express BVBA schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat deze kosten individueel met de deelnemers moesten afgerekend worden.

Verantwoordelijkheden

De klant zal Catering Express BVBA verzekeren tegen iedere eis tot schadevergoeding door derden ingeval deze schade werd toegebracht door de deelnemer(s) van het evenement.

De klant is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan Catering Express BVBA of zijn personeel of een partner waarmee Catering Express BVBA samenwerkt, door de deelnemer(s) van het evenement.

Algemene voorwaarden

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Catering Express BVBA en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden.

Deze kunnen worden aangevuld met productspecifieke voorwaarden, of met de algemene voorwaarden van een van de partners waarmee Catering Express BVBA samenwerkt.

De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast.

Catering Express BVBA kan deze voorwaarden te allen tijde veranderen. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de klant, behoudens de schriftelijke toestemming van Catering Express BVBA.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Op het ogenblik dat de klant de diensten aanvraagt en aanvaardt, heeft hij in principe een offerte ontvangen van Catering Express BVBA, voor aanvaard verklaard en ondertekend. Deze offerte en alle bijlagen hiervan worden vanaf dan aanzien als een contractuele overeenkomst.

Gezien het courante gebruik van fax, e-mail en internet erkent de klant uitdrukkelijk dat een offerte of contract dat door hem via het web, e-mail of per fax werd verstuurd, dezelfde echtheidswaarde heeft als het originele document. De verkoop komt tot stand na schriftelijke bevestiging, hetzij per post hetzij per e-mail door Catering Express BVBA en de klant. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt.

Een offerte of contract wordt daadwerkelijk van kracht en bindend voor beide partijen wanneer Catering Express BVBA na het doorlopen van de bestelprocedure zoals omschreven op onze website. Catering Epxress BVBA behoudt zich het recht voor om een aanvraag of aanmelding te weigeren.

Alle opgegeven prijzen op offertes, bestelbonnen en bijlagen zijn tenzij anders vermeld exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Catering Express BVBA zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of dienstverlening. Nadat de klant een bestelbon ontvangen heeft zijn

Elke annulering van een bestelling of overeenkomst dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding van de verkoper. In geval van annulering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 35% van de prijs van bestelling met een minimum van 100 euro en onder uitdrukkelijk voorbehoud van hogere schade te eisen.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De prijzen die vermeld staan in catalogi, brochures of promotiemateriaal zijn louter indicatief voor de daadwerkelijke prijzen en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd. De prijs die vermeld staat op de factuur moet de verkoopprijs zijn. Er zal geen enkele klacht worden aanvaard voor enig prijsverschil tussen een prijs die staat vermeld in promotiemateriaal en de prijs op de factuur. Een dergelijk verschil kan in geen geval door de klant worden ingeroepen als motief voor de annulering van een bestelling.

Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk en aangetekend worden gericht aan de hoofdzetel van Catering Express BVBA binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Indien binnen die periode geen klacht werd ontvangen, wordt het werk en de levering beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de klant. Problemen die door de klant worden aangehaald met betrekking tot een inlassing of een deel van het voltooide werk geven de klant geenszins het recht om de betaling op te schorten van het onbetwiste voltooide werk.

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 70 euro en een nalatigheidinterest van 15% per jaar. Tevens behoudt Catering Express BVBA zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig te blokkeren.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en/of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Catering Express BVBA eigenaar van de door haar geleverde goederen en/of diensten.

Catering Express BVBA heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te be�indigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter zake van het verzuim van de klant kan Catering Express BVBA op de desbetreffende klant verhalen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aangevuld met productspecifieke voorwaarden. Beiden kunnen opgevraagd worden bij Catering Express BVBA, Halveweg 27, 3520 Zonhoven.

Aanvullende algemene voorwaarden betreffende schadeloosstelling en aansprakelijkheid

De klant moet Catering Express BVBA onmiddellijk verwittigen en uitvoerig informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met deze overeenkomst en die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen Catering Express BVBA door een derde.

Catering Express BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen en/of gedragingen van de klant in strijd met deze en de algemene voorwaarden, behoudens die gevallen waar schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van Catering Express BVBA

Be�indigen opdracht: Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Catering Express BVBA redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Catering Express BVBA het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Catering Express BVBA redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervuld, dan heeft Catering Express BVBA, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Bij aanvang van de werken na schriftelijke bevestiging aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Catering Express BVBA, alsook de productspecifieke voorwaarden.

De overeenkomst voor het leveren van de diensten is niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van Catering Express BVBA

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen de klant en Catering Express BVBA, hetzij per brief, hetzij per fax of E-mail.

Bevestigingen

De reservatie is pas definitief als het contract door de klant voor akkoord is ondertekend, in het bezit is van Catering Express BVBA en de eventueel gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen betaald zijn.

De ondertekenaar van het contract garandeert door zijn ondertekening dat hij hiertoe bevoegd is.

Wijzigingen en toevoegingen aan het contract zijn slechts geldig indien dit schriftelijk en door beide partijen ondertekend of schriftelijk bevestigd zijn.

Voorschot, waarborg en betaling

Het is Catering Express BVBA toegelaten de klant een voorschot en/of waarborgsom te vragen.

Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn zal het evenementencontract van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als eenzijdig verbroken gelden ten laste van de klant. Reeds gemaakte kosten zijn in dit geval eveneens ten laste van de klant.

Alle prijzen voorzien in een korting voor contante betaling van 5%, de producten en diensten dienen dan ook afgerekend te worden op het tijdstip van levering. Bij het niet nakomen van deze betaaltermijn of enige andere afwijkende schriftelijk overeengekomen betaaltermijn, zal deze korting onverwijld worden aangerekend.

Wijziging van het aantal deelnemers of annulatie van een gereserveerd evenement door de klant

Elke wijziging van het aantal deelnemers van een gereserveerd evenement moet schriftelijk of per e-mail worden medegedeeld aan Catering Express BVBA, meer dan 3 werkdagen voor aanvang indien de wijziging niet groter is dan 10% van het oorspronkelijk aantal deelnemers, meer dan 5 werkdagen voor aanvang indien de wijziging groter is dan 10% van het oorspronkelijk aantal deelnemers.

Bij een wijziging van het aantal deelnemers niet overeenkomstig het bovenstaande zal het oorspronkelijk aantal geboekte deelnemers of het actueel aanwezige aantal worden aangerekend, afhankelijk van welk aantal het grootste is.

Bij een wijziging van het aantal deelnemers mag Catering Express BVBA het vooropgestelde bedrag aanpassen.

Voor het bepalen van de geldigheid van kortingen of aanbiedingen waarbij het aantal personen als referentiepunt genomen wordt is steeds het aantal volwassenen de maatstaf die wordt gehanteerd om te bepalen of de actie va toepassing is.

Annuleren van een bestelling kan enkel schriftelijk of via e-mail gebeuren en dit ten laatste 3 werkdagen voor aanvang/levering, annuleren voor deze termijn is kosteloos. Annuleren later dan 3 werkdagen voor aanvang/levering is niet kosteloos waarbij een forfaitaire schadevergoeding wordt aangerekend van 35% van het bestelde bedrag met een minimum van € 100 excl. BTW.

Elk schrijven dient in ons bezit te zijn binnen de bovenvermelde termijnen, voor briefwisseling per post geldt tijdstip van ontvangst: postdatum + 2 werkdagen, voor e-mails geldt tijdstip van ontvangst: verzenduur + 12 uur.

Extra kosten

Alle diensten die door de klant gevraagd worden en die niet in de overeenkomst vermeld staan worden door Catering Express BVBA aan de klant aangerekend, tenzij Catering Express BVBA schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat deze kosten individueel met de deelnemers moesten afgerekend worden.

Verantwoordelijkheden

De klant zal Catering Express BVBA verzekeren tegen iedere eis tot schadevergoeding door derden ingeval deze schade werd toegebracht door de deelnemer(s) van het evenement.

De klant is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan Catering Express BVBA of zijn personeel of een partner waarmee Catering Express BVBA samenwerkt, door de deelnemer(s) van het evenement.